Regulamin zakupu

Przed zakupem produktów zapraszamy do zapoznania się z regulaminem zakupu produktów w Pracowni Anabell REGULAMIN_ZAKUPU_ważny_od_25.12.2014_roku.pdf

 

REGULAMIN ZAKUPU
1.    Pracownia Anabell zwana dalej Sprzedającym lub Pracownią zarejestrowana jest pod nazwą:
Pracownia Anabell Anna Peplińska
ul. Związku Walki Zbrojnej 6
61-695 Poznań
NIP 953-115-08-66
REGON 302406174

Definicje
2.    Regulamin - niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
3.    Kupujący (Klient) - osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług strony www.pracownia-anabell.pl (w tym również Konsument).
4.    Produkt - towary wymienione i opisane na stronie internetowej www.pracownia-anabell.pl. Produkty oferowane na w/w stronie są zdobione ręcznie techniką decoupagu.
5.    Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną i e-mailową).

Informacje ogólne
6.    Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
7.    Ceny oferowanych Produktów podane są w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
8.    Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronie www.pracownia-anabell.pl oferta była aktualna.
9.    Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Promocje dostępne na www.pracownia-anabell.pl nie łączą się ze sobą.

Przyjmowanie i realizacja zamówień
10.    Zamówienia na Produkty oferowane przez Sprzedającego na stronie www.pracownia-anabell.pl przyjmowane są e-mailowo.
11.    Produkty przedstawione na stronie www.pracownia-anabell.pl są produktami pokazowymi. Produkt wysłany do Kupującego może się nieznacznie różnić od Produktu przedstawionego na zdjęciu, co wynika z rękodzielniczego charakteru pracy.
12.    Złożone zamówienie powinno zawierać:
1)    przedmiot zamówienia (Produkt),
2)    dane adresowe, na które ma zostać wysłane zamówienie
3)    sposób zapłaty (przedpłata lub za pobraniem)
4)    sposób wysyłki zamówienia.
13.    Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podany przez Kupującego adres dostawy oraz nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych.
14.    Złożone przez Kupującego zamówienie zostanie potwierdzone drogą e-mailową przez Sprzedającego z podaniem numeru zamówienia, kosztów przesyłki oraz szczegółów dotyczących realizacji płatności za zamówienie.
15.    W przypadku braku zamawianego Produktu Kupujący zostanie niezwłocznie powiadomiony o tym fakcie e-mailowo lub telefonicznie.
16.    W miarę możliwości Sprzedający może przygotować nowy Produkt, podobny do poprzedniego.
W przypadku braku zamawianego Produktu Kupującemu przysługuje również prawo anulowania lub zmiany zamówienia.
17.    Moment złożenia zamówienia przez Kupującego i przyjęcie zamówienia przez Sprzedającego jest momentem zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
18.    Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu.
19.    Na prośbę Kupującego wystawiony zostanie rachunek. Sprzedający nie jest płatnikiem VAT.
20.    W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sprzedającego celem przetwarzania ich w celach niezbędnych do realizacji zamówienia oraz w celu określenia łącznej wartości zakupów w celu ustalenia prawa do rabatów.

Płatność i koszty wysyłki
21.    Należność za zamówiony Produkt jest pobierana w formie:
1)    przedpłaty na konto (przelew)
2)    lub za pobraniem (płatne przy odbiorze przesyłki), jeśli wybrany przez Kupującego sposób wysyłki zamówienia daje taką możliwość.
22.    Sprzedający do zamówienia dolicza koszty przesyłki, które ponosi Kupujący.
23.    W tytule przelewu za zamówienie Kupujący powinien wpisać numer zamówienia. Numer zamówienia znajduje się w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia przez Sprzedającego.
24.    Przedpłatę należy wykonać na konto:
85 1140 2004 0000 3102 7472 7519
Pracownia Anabell Anna Peplińska
ul. Związku Walki Zbrojnej 6
61-695 Poznań
25.    Sprzedający wysyła produkty za pośrednictwem Poczty Polskiej, UPS, Paczkomatów InPost.

Anulowanie zamówienia
26.    W przypadku wyboru przez Kupującego jako płatności przedpłaty, brak potwierdzenia wpłaty lub wpłaty na konto Sprzedającego za złożone zamówienie w ciągu 10 dni od dnia jego złożenia powoduje anulowanie zamówienia.
27.    W przypadku braku zamawianego Produktu Kupującemu przysługuje prawo anulowania lub zmiany zamówienia.

Czas realizacji zamówienia
28.    Sprzedający wysyła paczkę z zamówionym Produktem w ciągu 5 dni roboczych od dnia:
1) wpłynięcia należności za zamówienie na konto Sprzedającego (w przypadku przedpłaty),
2)    złożenia zamówienia (w przypadku wysyłki za pobraniem).
29.    W okresie urlopowym lub z przyczyn niezależnych od Sprzedającego czas wysyłki może ulec wydłużeniu do 30 dni.
30.    W przypadku braku zamawianego Produktu lub w przypadku zamówienia indywidualnego Sprzedający uzgadnia indywidualnie z Kupującym termin realizacji zamówienia.

Odstąpienie od umowy
31.    Kupującemu, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Sprzedającego. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Produktu.
32.    Wskazane w poprzednim punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
33.    Prawo do odstąpienia od umowy przez Kupującego jest wyłączone w przypadku Produktów przygotowanych na specjalne zamówienie Kupującego i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb.
34.    W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Produkt  należy zwrócić na adres Sprzedającego.
35.    Zwracany przez Klienta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zabezpieczający przed uszkodzeniem przesyłki w trakcie transportu.
36.    Kupujący zobowiązany jest do podania numeru konta i niezbędnych danych, na który zostanie dokonany zwrot kosztów zakupu. W przypadku braku takiej informacji, Kupującemu, który dokonał przedpłaty w formie przelewu zostanie dokonany zwrot na konto podane w przedpłacie. 

Reklamacje
37.    Kupujący odbierający przesyłkę z zamówieniem powinien sprawdzić czy przesyłka nie jest uszkodzona, nie była wcześniej otwierana oraz czy jest kompletna. W przypadku stwierdzenia zniszczenia, naruszenia opakowania lub braku Produktów należy sporządzić stosowny protokół szkody sporządzony w obecności pracownika Poczty Polskiej lub pracownika firmy kurierskiej, który dostarczył paczkę. Spisanie takiego protokołu jest warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji.
38.    W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany Produkt wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań przez Sprzedającego, należy odesłać na koszt Sprzedającego. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych za pobraniem.
39.    Kupujący traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach  sprzedaży  konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od  stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.
40.    Naprawiony Produkt odsyłany jest do Kupującego na koszt Sprzedającego.
41.    W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Regulamin obowiązujący do 25.12.2014 roku dostępny jest w poniższym pliku: pdfREGULAMIN_-_Pracownia_Anabell ważny do 25.12.2014.pdf

 


 

Cofnij